Tải Bitvise SSH và cách sử dụng

Bitvise SSH là phần mềm miễn phí truy cập SSH. cài đặt và sử dụng trên nền tảng windows.Bitvise SSH tương tự như phần mềm PuTTY, OpenSSH

Để đăng nhập Bạn cần có đầy đủ thông tin truy cập SSH của server. Thông tin bao gồm: Địa chỉ IP, user name (thường là root), password và port (cổng - mặc định là 22).

Sau khi đăng nhập thành công Bitvise SSH Client sẽ tự mở cửa sổ "Terminal console" nơi Bạn thực thi các lệnh với vps. Và cửa sổ SFTP (quản lý File).

Download Bitvise SSH Client